Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Tiltak for å redusere overvekt og fedme mot 2025

tirsdag 02. oktober 2012

Helsedirektoratet har opprettet en ekspertgruppe som skal komme med tiltak for å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. Formann i Norsk forening for fedmeforskning Jøran Hjelmesæth er medlem av den nasjonale ekspertgruppen. Her vil overvekt og fedme bli berørt som en viktig del av problemstillingen, sier Hjelmesæth.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) fastsatte i vår en global målsetting om å redusere for tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske lungesykdommer med 25 prosent innen 2025. Ekspertgruppen har fått som hovedoppgave å komme med forslag til hvordan dette kan følges opp i Norge. Gruppen som er ledet av professor Grethe Tell skal levere sin rapport allerede i oktober/november. Se for øvrig omtale av saken i Dagens medisin, Universitet i Bergen og Universitetet i Tromsø.


Overvektige barn - et bygdeproblem?

fredag 18. mai 2012

En ny, norsk studie viser høyere forekomst av overvektige barn i lite sentrale kommuner (21%) sammenliknet med barn i sentrale kommuner (14%).

I artikkelen Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted? publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 9/12 har Nora Heyerdahl og medarbeidere analysert data fra Folkehelseinstituttets studie «Barns vekst i Norge» og undersøkt om overvekt hos norske tredjeklassinger har sammenheng med om disse bor i urbane eller rurale områder. I en tverrsnittstudie ble vekt, høyde og livvidde målt hos 3 473 åtte åringer. Ved bruk av justerte regresjonsanalyser fant man at barn i sentrale kommuner hadde 34 % mindre odds for overvekt sammenliknet med barn i lite sentrale kommuner. Barn i kommuner med høy bosettingstetthet hadde i gjennomsnittlig 0,66 cm lavere livvidde enn barn i kommuner med lav bosettingstetthet. Sammenhengen mellom urbanitet og overvekt kunne delvis forklares med forskjeller i utdanning og inntekt hos foreldrene.


Europeisk toppnivå

tirsdag 24. april 2012

Via Norsk forening for fedmeforskning har avdelinger ved Haukeland universitetssykehus, Nordland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold blitt akkreditert som faglig fremragende samarbeidssentre for behandling av fedme.

Den europeiske fedmeforskningsorganisasjonen EASO anerkjente nylig 20 behandlingsklinikker og fire av disse er norske. Dette er på topp i Europa. Jøran Hjelmesæth leder for Norsk forening for fedme forskning, uttaler seg om betydningen av akkrediteringen i Dagens Medisin.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt